Sacensību organizācija

 

 

Sacensību organizēšanas noteikumi 2023

SACENSĪBU ORGANIZĒŠANA

1.Sacensību organizatori

Sacensību organizators ir tas, kas oficiāli organizē U10 sacensības, kas ir iekļautas U10 tenisa sacensību kalendārā.

Sacensību organizators ir juridiska organizācija, kas ir Latvijas tenisa savienības biedru sarakstā un kas maksā gada biedra naudu.

Sacensību organizators uz katrām sacensībām nosaka galveno tiesnesi, kas ir atbildīgs par konkrētām sacensībām. Sacensību organizatora un galvenā tiesneša vārds tiek publicēts sacensību nolikumā. Sacensību kalendāra ailītē - Organizators var tikt publicēts gan sacensību organizators, gan galvenais tiesnesis kā primārā kontaktpersona par konkrētām sacensībām.

Juridiskā persona var rīkot sacensības dažādās tenisa bāzēs, bet atļauto sacensību skaits gadā summēsies kopā. Sacensības drīkst organizēt arī jebkura cita juridiska persona, kurai nav sev piederošas tenisa bāzes. Tādos gadījumos ar tenisa bāzi ir jānoslēdz līgums, kurā jāiekļaut punkts, ka attiecīgajā gada periodā juridiskā persona, kam pieder tenisa bāze, atdot pilnībā vai daļēji savas tiesības organizēt sacensības citai juridiskajai personai. Katru gadu šāds līgums ir jāatjauno.

2.Sacensību galvenais tiesnesis

Katrām sacensībām tiek noteikts galvenais tiesnesis, kas atbilst U10 tenisa galvenā tiesneša noteikumiem un ir tiesīgs organizēt sacensības. Galvenajam tiesnesim ir jābūt publicētam U10 tenisa mājas lapas - Galveno tiesnešu sarakstā.

Galvenais tiesnesis atbild par kārtību sacensību laikā, atrodas sacensību vietā vai nozīmē citu personu, kura viņu aizvieto. Ievēro LTS sacensību noteikumus un Tenisa uzvedības kodeksu. Cieši sadarbojas ar sacensību organizatoru.

Sacensību galvenais tiesnesis var būt persona, kas ir vismaz 18 gadu veca, ir nolicis U10 tenisa noteikumu eksāmenu un praksi, kā arī atbilst vienam no zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:

 

Nolikumā norādītais sacensību Galvenais tiesnesis var tikt nomainīts tikai ar citu sertificēto tiesnesi, par to savlaicīgi brīdinot U10 tenisa administratoru, lai var veikt izmaiņas Nolikumā. Nesaskaņota galvenā tiesneša maiņa tiks uzskatīta kā sacensību organizatora pārkāpums. Atkārtota pārkāpumu gadījumā nākamās kalendārās sacensības var tikt atceltas. Izmaiņas, kas neatbilst U10 tenisa organizācijas noteikumiem ir savlaicīgi jāsaskaņo ar U10 tenisa sacensību organizācijas kontroles atbildīgo personu.

3.Laukuma tiesneši

Sekojot dalībnieku skaita reģistram galvenajam tiesnesim savlaicīgi ir jānoorganizē sertificēti U10 Laukuma tiesneši. Laukuma tiesnešiem ir jābūt publicētiem U10 tenisa mājas lapas - U10 tenisa laukumu tiesnešu sarakstā. Galvenais tiesnesis brīvi izvēlas no tiesnešu saraksta, kuri palīdzēs tiesāt sacensības vai arī Laukuma tiesneši paši var pieteikties uz sacensību tiesāšanu.

Sacensības nedrīkst tiesāt nesertificēti laukuma tiesneši, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts kā sacensību organizatora pārkāpums. Atkārtota pārkāpumu gadījumā nākamās kalendārās sacensības var tikt atceltas. Izmaiņas, kas neatbilst U10 tenisa organizācijas noteikumiem ir savlaicīgi jāsaskaņo ar U10 tenisa sacensību organizācijas kontroles atbildīgo personu.

U10 tenisa - Laukuma tiesneša definīcija un pienākumi krasi atšķiras no LTS junioru sacensību noteikumiem!

Red (U8) un Orange (U9) - vecuma grupām Laukuma tiesnesis ir obligāts.

Green (U10) vecuma grupai Laukuma tiesnesis uz katra laukuma nav obligāts. Green (U10) vecuma grupai - nepieciešams nodrošināt minimums 1 laukuma tiesnesi sacensībām. Ja tenisa bāzē ir 3 un vairāk laukumi vai arī laukumi neatrodas viens otram blakus un tos nav iespējams vienlaicīgi pārredzēt un kontrolēt sacensību spēļu gaitu. Uz katriem 3 laukumiem vajag paredzēt 1 galvenā tiesneša palīgu, kurš nepieciešamības gadījumā var veikt Laukuma tiesneša funkcijas.

4.Sacensību kalendāra noteikumi

Sastādot U10 tenisa kalendāru tika iekļauti tie tenisa klubi, kas ir rīkojuši iepriekšējā gadā U10 turnīrus. Ja kāds cits klubs, kas ir LTS biedrs vēlas iekļauties kalendārā, tad sākumā tiek dots organizēt ne vairāk kā 1 sacensības katrā vecuma grupā (ar izņēmumiem), ja ir brīvi datumi un sacensību kalendārs nav pārblīvēts. Sacensību skaits katrā grupā un organizēšanas noteikumi tiek atjaunoti katru gadu pirms nākamā gada kalendāra sastādīšanas un tiek nosūtīts sacensibu organizatoriem uz e-pastu kopā ar provizorisko kalendāru.

U10 Sacensību kalendāra mērķi:
1. Sastādīt kalendāru tā, lai vienas vecuma grupas sacensības nepārklātos 1 nedēļas nogalē, ja ir tabulā paredzēts uzņemt vairāk kā 8 dalībniekus.
2. Elestīgāki noteikumi klubiem, kam ir vairāk bāzē kortu un kas spēj dalībniekus uzņemt bez ierobežojuma Orange un Green grupās.

Sacensību kalendārs tika sastādīts vadoties pēc šadiem principiem:

Varianti Tenisa laukuma skaits Sacensību skaits gadā
1)variants 0 slēgto un vismaz 4 atvērtie Red-2, Orange-2, Green-2
2)variants 1 slēgtais un vismaz 2 atvērtie Red-1, Orange-1, Green-1
3)variants 2 vai vairāk slēgtie un vismaz 2 atvērtie Red-2, Orange-2, Green-2
4)variants 3 slēgtie un vismaz 3 atvērtie Red-3, Orange-3, Green-3
5)variants 4 slēgtie vai vairāk Red-4, Orange-4, Green-4

 

Ja kāds klubs nebūs apstiprinājis piešķirtos sacensību datumus, tad šie datumi tiks piedāvāti rīkot citiem klubiem, kas izteica vēlēšanos organizēt papildus sacensības.

Sacensību atcelšanas gadījumā sacensības var tikt pārceltas uz citiem datumiem.
Papildus sacensības klubam var piešķirt U10 tenisa programmas vadītāja, ja redz nepieciešamību pēc papildus sacensībām U10 tenisa programmas mērķu īstenošanai.

5.Sacensību nolikums

Sacensību nolikums jāaizpilda elektronsiki vienu mēnesi pirms sacensībām. Ja sacensību nolikums nav iesniegts norādītajā laikā, tad sacensības var tikt izņemtas ārā no kalendāra bez brīdinājuma. Pirms Nolikuma aizpildīšanas ir jāveic aprēķini par dalībnieku skaita ierobežojumu pamatojoties uz kluba atvēlēto laiku un kortu skaitu.

6.Dalības maksa

U10 tenisa sacensību grupām ir noteikta maksimālā dalības maksa:

Red (U8) - līdz 20 Eur (ziemā un vasarā)
Orange (U9) - līdz 25 Eur (ziemā un vasarā)
Green (U10) - līdz 25 Eur/1diena (ziemā un vasarā), 30 Eur/2dienas (ziemā un vasarā)

Ja sacensības nav iespējams pabeigt laikapstākļu dēļ noteiktajā laikā, turnīra spēļu rezultāti tiek ieskaitīti sistēmā. Ja spēlētājs nav izspēlējis nevienu spēli, organizatoram ir jāatgriež dalības maksa, ja tā ir tikusi samaksāta iepriekš vai jāatgriež daļēji, ja sacensības tika iesāktas!

7.Medicīnas personāls

Sacensībās virs 100 dalībniekiem, kas vienlaicīgi atrodās sacensību bāzē un piedalās sacensībās vēlams nodrošināt ar medicīnas māsu vai fizioterapeitu. Citos gadījumos, kad nav medicīnas personāla, tad galvenais tiesnesis ir atbildīgs par pirmās palīdzības sniegšanu traumu un citu bērnu veselības pasliktināšanās gadījumos. Tādēļ visiem galvenajiem tiesnešiem vēlams būt sertifikātam par pirmās palīdzības kursu beigšanu.

8.Bumbas

Uz katru turnīru vēlams nodrošināt visai vecuma grupai jaunas bumbas. Uz katru spēli nav jāmaina bumbas

9.Laukumi

Tiek nodrošināts sacensību nolikumā uzrādītais minimālais laukumu skaits izņemot gadījumus:


10.Spēļu sākums

Spēļu sākums notiek ne vēlāk par plkst. 19:30 un ne agrāk par plkst.9:00. Gadījumā, ja organizators vēlas uzsākt sacensību spēles agrāk vai vēlāk par iepriekš noteiktajiem laikiem, tad par to jāvienojas individuāli ar katru spēlētāja pārstāvi.

11.Atbildība


Ja galvenais tiesnesis nav izpildījis kādu no augstāk minētajiem noteikumiem vai, ja LTS ir saņēmusi sūdzību par sacensību organizatoru vai organizēšanas gaitu, ja nav ievēroti LTS sacensību noteikumi, LTS patur sev tiesības lemt par organizatora nākošo tuvāko sacensību atcelšanu.

12.Wild Card (WC)

WC - piedalīšanās karte/ielūgums uz sacensībām

Sacensību organizatori var piešķirt sava kluba spēlētājam, ja tas nav iekļuvis sacensībās ierobežotu dalībnieku skaita dēļ, WC (ielūgums uz sacensībām).

Spēlētājam, kuram tiks piešķirts WC, ir jābūt reģistrētam uz konkrētajām sacensībām kā arī viņš ir jāinformē par WC piešķiršanu.

Ja WC sacensībās netiek piešķirtas, tad sacensībās dalībnieki tiek pielaisti parastajā kārtībā - pēc reģistrācijas laika.

WC sacensībās tiek piešķirtas sekojoši:
8- 15 dalībnieki sacensībās - 1 WC
16-23 dalībnieki sacensībās - 2 WC
24-31 dalībnieki sacensībās - 3 WC
32 un vairāk dalībnieki sacensībās - 4 WC

Ja sacensībās dalībnieku skaits nav ierobežots, WC netiek piešķirtas.

Dalībniekam ir tiesības izmantot WC sava kluba rīkotajās sacensībās arī tādā gadījumā, ja viņš ir ticis spēlēt iepriekšējās sacensībās ar ierobežotu dalībnieku skaitu ar nosacījumu, ka viņš ir reģistrēts profilā pie tā paša organizatora, kas rīko sacensības.

Ja sacensību organizatoram nepieder bāze kurā tiek rīkotas sacensības un sacensību organizators nav reģistrēts tenisa klubs, kur trenējas spēlētāji, tad WC netiek piešķirti.

SACENSĪBU DALĪBNIEKI

1.Sastāvs

LTS, U10 tenisa sacensībās drīkst piedalīties Latvijas Republikas vai ārzemju dalībnieki tikai tad, ja ir saņemta vai pagarināta LTS licence.

2.Licence

LTS licenci var saņemt reģistrējoties U10 tenisa mājas lapā.

Reģistrējot dalībniekus ir jāuzrāda klubs un sertificēts treneris. Jāņem vērā, ka kluba un trenera maiņa var notikt tikai 1 reizi gadā no brīža kad spēlētājs ir reģistrēts vai attiecīgi nomainīts klubs/treneris.

Dalībniekam ir jāzina un jāievēro LTS, U10 tenisa sacensību noteikumi.

3.Vecuma grupas un ierobežojumi

2023.gada sacensībām var pieteikt dalībniekus sekojošās vecuma grupās (vērā netiek ņemts dzimšanas mēnesis):

Red grupa (U8) - 2015.g.dzimušie un jaunāki
Orange grupa (U9) - 2014.g.dzimušie
Green grupa (U10) - 2013.g.dzimušie

Reģistrējoties sistēmā dalībnieks automātiski tiek ielikts attiecīgajā vecuma grupā ņemot vērā bērna dzimšanas gadu (dzimšanas mēnesis netiek ņemts vērā). Ja atteicīgajam dzimšanas gadam nav atļauts vēl pāriet uz vecāku grupu, tad pāreja uz vecāku sacensību grupu var notikt tad, ja ir uzkrāta noteikta sacensību pieredze attiecīgajā vecuma grupā vai ir pienācis attiecīgais vecuma grupas nepieciešamais vecums. Kopējais spēļu skaits, lai pārietu uz nākamo līmeni 2023.gadā ir 60 spēles vai 30 spēles*.

Katrā līmenī sasniedzot noteikto spēļu skaitu spēlētājs var turpināt spēlēt esošajā līmenī vai pāriet uz nākamo. Pārejot uz nākamo līmeni iepriekšejā līmenī atgriezties vairs nav atļauts izņemot Green grupu, kur var spēlēt paralēli gan Green gan U12 vecuma grupas turnīros.

Green grupas spēlētāji nospēlējot 30 spēļu skaitu var spēlēt 2 grupās vienlaicīgi, gan pie Green grupas, gan pie U12 vecuma grupas.


U12 grupas sacensībās var piedalīties:
• visi 2011. un 2012.gadā dzimušie bērni;
• 2013.un 2014.gads kas ir nospēlējuši 60 spēles "Green" grupas līmeņa sacensībās / 30 spēles*

2015.gads un jaunāki spēlētāji pie U12 grupas spēlēt nevar!

Green grupas spēlētājiem spēlējot pie U12 vecuma grupas ir sacensību ierobežojums:
- 8 sacensības gadā - 2014.gadā dzimušie (9-gadīgie) + 4 sacensības ja sasniedz Top20 + 4 sacensības pie U14, ja sasniedz Top10
- Neierobežots sacensību skaits gadā - 2013.gadā dzimušie (10-gadīgie)

* 30 spēles - ar LTS licencēta trenera iesniegumu U10 tenisa komisijai, kur attiecīgais spēlētājs ir sasniedzis 80% spēļu procentuālo attiecību - uzvarētas spēles : nospēlētās spēles.


4.Pienākumi

Sacensību laikā stingri ievērot LTS sacensību noteikumus un Tenisa uzvedības kodeksu.

5.Nosacījumi

Dalībnieks drīkst piedalīties 1(vienā) vecuma grupā, ja sacensības notiek vienā laika periodā vairākām vecuma grupām un sacensību datumi pārklājās.

Dalībnieks nedrīkst piedalīties vienlaicīgi (datumi no/līdz) vairākās LTS sacensībās Latvijā, izņemot gadījumus, kad spēlētājam jāturpina iepriekšējās sacensības, kuras tika pārtrauktas neparedzētu vai citu apstākļu dēļ.

6.Pieteikšanās un pamatsastāvs

U10 Tenisa visu dalībnieku reģistrācija notiek caur interneta tiešsaites sistēmu.

Kad pieteikšanās ir noslēgusies un ir piešķirti wc, ja tādi ir paredzēti, tad sacensību galvenais tiesnesis veic izlozi. Pēc izlozes neviens dalībnieks vairs netiek pieņemts izņemot gadījumus, ja kāds saslimst un spēlētājs tiek aizvietots ar licencētu U10 spēlētāju, kas ir tiesīgs piedalīties attiecīgajās vecuma grupas sacensībās.

U10 tenisa programmā zēni un meitenes var spēlēt gan atsevišķi, gan kopā. To vai likt kopā var izlemt galvenais tiesnesis vai sacensību organizators.

7.Izmaiņas pamatsastāvā un sacensību tabulu korekcijas

Ja kāds no pamatsastāva dalībniekiem neierodās uz sacensībām un:

  • ja nav rezervistu ko likt vietā, tad jāpārveido apakšgrupu tabulas, tā
  • lai visiem bērniem tiktu nodrošināts līdzīgs spēļu daudzums,
  • ja dalībnieka neierašanās īpaši neietekmē spēļu daudzumu, tad tabulas var atstāt kā ir un dalībniekam piešķirt automātisko zaudējumu - o/o;

8.Dalībnieku ierobežojums

Noteikums par ierobežotu dalību sacensībās, ja ir ierobežots sacensību dalībnieku skaits.

Ja pēc kārtas divas (2) kalendārās sacensības vienai vecuma grupai ir ar ierobežotu dalībnieku skaitu, tad bērnu varēs pieteikt dalībai tikai uz vienām sacensībām, bet otrajās sacensībās uz kurām viņš tiks pieteikts, viņš parādīsies kā rezerves spēlētājs ar īpašu atzīmi zvaignes formā. Rezerves spēlētājam būs iespēja pretendēt uz dalību sacensībās, ja uz sacensībām nebūs pieteicies pilns dalībnieku skaits.

Savukārt, ja starp divām kalendārajām sacensībām ar ierobežojumu būs starpā sacensības bez ierobežojuma, tad tie bērni, kuri būs pieteikušies uz pirmajām sacensībām ar ierobežojumu, varēs pieteikties arī uz nākamajām sacensībām ar ierobežojumu. Ja dalībnieks otrajās sacensībās parādīsies rezervistu sarakstā, tad viņam būs iespēja pretendēt uz dalībnieku vietu sacensībās, ja uz sacensībām nebūs pieteicies pilns dalībnieku skaits.

Ja dalībnieks ir pieteikts 2 sacensībām pēc kārtas ar ierobežotu skaitu un pirmajās sacensībās viņš netiek un paliek rezervistos, tad nākamajās sacensībās zvaigznīte tiks automātiski noņemta līdz ko tiks ievietoti pirmo pieteikto sacensību rezultāti.

9.Atteikšanās

Kamēr nav slēgta pieteikšanās, dalībnieku var atteikt u10 tenisa mājas lapā, tādā pašā veidā kā pieteica dalībnieku uz sacensībām norādot licences numuru un kontakttelefonu ar kuru tika pieteikts uz sacensībām.

Pēc pieteikšanās slēgšanās dalībnieks nevar U10 sistēmā elektroniski atteikt dalību. Ja galvenais tiesnesis vēl nav veicis izlozi, tad atteikt dalību bez soda punktiem var savlaicīgi informējot galveno tiesnesi rakstiskā veidā sūtot ziņu uz nolikumā norādīto galvenā tiesneša kontaktnumuru. Ja atteikšanās no dalības notiek pēc izlozes, galvenais tiesnesis par to piešķir soda punktus.

Ja dalībnieks sacensību laikā gūst traumu, vai kāda cita medicīniska iemesla dēļ nevar turpināt sacensības, par to tajā pašā dienā sacensību vietā jāsastāda protokols, kuru paraksta sertificēts mediķis vai fizioterapeits, bet ja tāda nav, tad galvenais tiesnesis un dalībnieka pārstāvis vai dalībnieks. Šajā gadījumā netiek piešķirti soda punkti. Pārējos gadījumos soda punkti tiek piešķirti.

10.Rezervistu saraksts

Dalībniekam, kurš nav iekļuvis sacensību pamatsastāvā un pēc izlozes veikšanas vēl joprojām atrodas rezervistu sarakstā ir iespējā piedalīties sacensībās, ja kāds pamatsastāva dalībnieks atsaka savu dalību pēc izlozes veikšanas. Par to ka rezervistam ir iespēja piedalīties sacensībās informē galvenais tiesnesis telefoniski. Galvenajam tiesnesim piedāvājums rezervistiem jāizsaka tādā secībā, kāda ir rezervistu secība pēc pieteikšanās laika.

11.Atpūta starp spēlēm

Ja spēlētājam vienā dienā ir vairākas spēles var pieprasīt minimālo atpūtu.

Red (U8) un Orange (U9) grupā (Viena spēlē - "tie break" sets līdz 11punkti):
a) ja ir nospēlētas 2 spēles pēc kārtas - 5 minūšu atpūta
b) ja ir nospēlētas 3 spēles pēc kārtas bez pieprasītas atpūtas - 15 minūšu atpūta

Green (U10) grupā (Vienas spēles formāts - 1sets līdz 4 geimi):
a) ja ir nospēlētas 2 spēles pēc kārtas vai ja ir nospēlēta 1 spēle, kuras ilgums bija vairāk kā (1) stunda - 15 minūšu atpūta
b) ja ir nospēlētas 2 spēles pēc kārtas vai ja ir nospēlēta 1 spēle, kuras ilgums bija vairāk kā (1,5) stunda - 30 minūšu atpūta

SACENSĪBU TABULAS


1.Izloze

Var veikt divus dažādus izlozes veidus: elektroniskā izloze un publiskā izloze. Gadījumos, ja tehnisku iemeslu dēļ nevar veikt elektronisko izlozi, tad veic publisko izlozi.

1)Elektroniskā izloze - sacensību dalībnieku izloze, kuru veic elektroniski izveidota sistēma automātiski piešķirot katram dalībniekam savu izlozes numuru.
2)Publiskā izloze - sacensību izloze tiek veikta sacensību dienā uz vietas visu dalībnieku klātbūtnē.

 

Nav atļauts pēc izlozes dalībniekus mainīt vietām ieliekot citā apakšgrupā, izņemot gadījumus, ja kāds dalībnieks nav ieradies uz sacensībām un ir jāveic tabulu korekcijas nodrošinot visiem dalībniekiem vienlīdzīgu spēļu daudzumu

2.Tabulu veidi

Sacensību pirmajā kārtā ir jāizmanto "Round Robin" sacensību tabulas, kur spēlētājs spēlē apakšgrupā ar katru spēlētāju. Otrajā kārtā var izmantot gan "Round Robin", gan tīkla/sieta metodiku. Dubultspēlēs pirmajā kārtā var arī būt tīkla sistēma ar noteikumu, ka katram pārim tiks nodrošinātas vismaz 3 spēles.

Atkarībā no vecuma grupas galvenais tiesnesis izvēlas attiecīgu tabulu veidu ņemot vērā vecuma grupu un pieļaujamo maksimālo spēļu daudzumu dienā.

U10 tenisa tabulas ir izstrādātas tā, lai bērniem nodrošinātu minimālo spēļu skaitu un nepārsniegtu maksimālo spēļu skaitu.

3.Sacensību rezultātu tabulas

Sacensību organizatoriem turnīra laikā jānodrošina dalībniekiem un skatītājiem regulāri papildinātas un aizpildītas sacensību tabulas pieejamā vietā.
Sacensību rezultātu tabulas jāpublicē 2 darba dienu laikā pēc sacensību noslēgšanās.
Pretenzijas par rezultātu pareizību tiek pieņemtas 5 darba dienu laikā pēc turnīra rezultātu publicēšanās.

4."Round Robin" rezultātu aprēķināšanas metodes

Round Robin rezultātu aprēķināšanas metodes pie vienāda punktu skaita apakšgrupās atšķiras ar LTS jauniešu Round Robin tabulu aprēķinu metodēm. U10 tenisa aprēķināšanas metodes skatīt zemāk pie dokumentācijas.

SPĒĻU FORMĀTS

1. Punktu skaitīšana

Galvenais tiesnesis pirms spēles nosaka punktu skaitīšanas metodi. Tabulā ir aplūkojamas ieteicamās punktu skaitīšanas metodes.

Grupa Punktu skaitīšanas metodes
Red "Tie break" līdz 7 punktiem
"Tie break" līdz 11 punktiem
Orange

"Tie break" līdz 7 punktiem
"Tie break" līdz 11 punktiem
2 "Tie break" līdz 7 punktiem, 3 izšķirošais līdz 7 punktiem

Green Viens sets līdz 4 geimiem, pie rezultāta 4:4 "Tie break" līdz 7 punktiem
Geimus pie rezultāta 40:40 var spēlēt:
1)standartā ar vairāk un mazāk punktu izspēli,
2)pēc no ad sistēmas, kad pie rezultāta 40:40 tiek izspēlēts izšķirošais punkts, kas uzvar punktu, tas uzvar geimu (spēlē pie: liela dalībnieku skaita, ierobežota laika perioda, dubultspēles)

 

Pirmajā kārtā un otrajā kārtā punktu skaitīšanas metode var atšķirties. Punktu skaitīšanas metodes izvēlē kalpo šādi faktori:

 

Sacensību galvenais tiesnesis var sacensībām pielāgot citu skaitīšanas metodi, gadījumos, kad dalībnieku skaits ir mazs, piemēram, padarot Red grupas spēli garāku un liekot spēlēt 2 "tie break" setus, vai arī Green grupā vienspēles spēlēt 1 setu līdz 6 geimi.

2. Minimālais un maksimālais spēļu daudzums dienā

Ja ir vairāk kā 5 dalībnieki, tad sacensību organizatoram ir jānodrošina katram spēlētājam minimums Red, Orange grupā - 4 spēles, Green grupā - 3 spēles.

Red un Orange grupai spēļu maksimums ir 6 spēles vai 8 spēles, ja spēlē saīsināto "tie break" līdz 7 punkti. Green grupai maksimāli 5 spēles dienā vai 6 pēc "no-ad" skaitīšanas sistēmas.

Galvenais tiesnesis var izlemt vai sacensības tiks vai netiks izspēlētas par visām vietām, nodrošinot spēļu minimumu.

Grupa Spēļu skaits vienā dienā
1 dalībniekam
Sacensību dienas
Red 4-8 1
Orange 4-8 1
Green 3-5 (6) 1-2

 

REZULTĀTI

U10 tenisa programmā nav paredzēta reitinga. Tiek veikta visu spēļu rezultātu apkopojums un statistika.

1.Gada spēlētājs 2023

Katra gada beigās, katrā vecuma grupā tiek noteikts gada spēlētājs vadoties pēc uzvarēto un nospēlēto spēļu procentuālās attiecības.

Kritēriji gada spēlētāja noteikšanā:CITI NOTEIKUMI

1.Sacensību noteikumi ārzemniekiem

Ārzemniekiem ir tādi paši noteikumi, kā Latvijas spēlētājiem. Vecuma grupa kurā būs ārzemniekam jāspēlē tiks piešķirta automātiski ņemot vērā dzimšanas gadu.

Ārzemju spēlētāji arī var iesūtīt atbilstošus ārzemju turnīru rezultātus attiecīgajā grupā, lai varētu rezultātus pieskaitīt pie rezultātu apkopojuma.

Lai piedalītos Latvijas "U10 tenisa" oficiālajās sacensībās ir jāiegādājas U10 tenisa licence.

Ja sacensībās ir ierobežots dalībnieku skaits, tad ārzemnieku skaits arī var tikt ierobežots. Uz 8 bērniem 2 ārzemnieki.

2.Sacensību noteikumi spēlējot Latvijas spēlētājiem ārzemēs

U10 tenisa programmas rezultātos tiks ieskaitīti arī ārzemju turnīru rezultāti ar šādiem nosacījumiem:
  • Sacensību noteikumiem jāatbilst starptautiskās tenisa federācijas (ITF) izstrādātajiem U10 tenisa noteikumiem (http://www.tennisplayandstay.com/tennis10s);
  • Sacensībām jābūt oficiāli reģistrētām sacensību kalendārā konkrētas valsts tenisa federācija mājas lapā;
  • Ja bērns Latvijā spēlē Red līmenī, tad rezultāti tiek ieskaitīti tikai tādā gadījumā, ja bērns spēlē attiecīgājā valstī tādā pašā līmenī;
  • Lai U10 tenisa mājas lapas administrators var pārbaudīt konkrēto sacensību atbilstību ITF U10 tenisa noteikumiem, ne vēlāk kā 3 dienas iepriekš uz U10 tenisa e-pastu ir jāatsūta informāciju par bērnu un ārzemju turnīru kurā bērns taisās piedalīties, pretēja gadījumā U10 tenisa administrators ir tiesīgs rezultātus neieskaitīt;
  • Sacensību rezultātu tabulas jāatsūta linka veidā, kas ved uz oficiālu attiecīgās valsts tenisa savienības mājas lapu vai uz U10 tenisa e-pastu jānosūta ar parakstu un zīmogu apstiprinātas sacensību tabulas no sacensību organizatora puses;
  • Ārzemju sacensību rezultāti netiek ņemti vērā, nosakot gada spēlētāju.

 

3.Filmēšana un fotogrāfēšana

Latvijas Tenisa savienība patur tiesības filmēt un fotogrāfēt bērnus LTS oficiāli organizētajos pasākumos, sacensībās, nometnēs u.c.pasākumos, kā arī nofilmētos materiālus publicēt internetā.

Citi bērnu pārstāvji drīkst filmēt savu bērnu spēles nepublicējot nofilmētos materiālus sociālos tīklos.


DOKUMENTĀCIJA

Galvenā tiesneša palīgmateriāls par veicamajiem darbiem

"Round Robin" rezultātu aprēķināšanas metodes

Laukuma tiesnešu - Spēļu protokoli

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp