Sacensību uzvedības kodekss un noteikumi

LTS, U10 tenisa sacensību uzvedības kodekss (Noteikumi)

1.Nodaļa - VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

A. Mērķis
Veicināt LTS U10 tenisa sacensībām vienādus un saprotamus noteikumus, spēlētājiem, treneriem, vecākiem, atbalstītājiem, sacensību organizatoriem.

B. Sevišķie noteikumi
Šie LTS uzvedības noteikumi ir pamatbāze, uz kuras pamata LTS U10 tenisa iekļautajās kalendārajās sacensībās spēlētājiem, kā arī sacensību organizatoriem var tikt piešķirti gan soda punkti, gan disciplinārsodi.

2. Nodaļa - SPĒLĒTĀJU PĀRKĀPUMI SACENSĪBU VIETĀ

A. Vispārēji
Ikviens spēlētājs, treneris, radinieks, vecāks, aizbildnis, tāpat arī jebkurš no spēlētāju pārstāvošās komandas, atrodoties sacensību vietā spēļu laikā, apņemas ievērot šo sacensību noteikumus, kā arī vispārpieņemtās uzvedības normas.

B. Precizitāte
Sacensību laikā spēles seko viena otrai pēc kārtas bez starplaikiem un pauzēm, pēc iepriekš sastādītā spēļu grafika. Spēļu grafiku sastāda sacensību galvenais tiesnesis.

Spēlētājus uz spēli izsauc saskaņā ar spēļu grafiku, kas ir pieejams pie laukuma vai galvenā tiesneša. Spēlētājam ir jābūt gatavam iziet uz laukuma brīdī, kad tiek izsaukts. Ja spēlētājs neiziet uz laukuma 15 (piecpadsmit) minūšu laikā Green grupā un 5 minūšu laikā Red un Orange grupa, tadā gadījumā viņam tiek ieskaitīts zaudējums, bet sacensību galvenais tiesnesis, ņemot vērā konkrētā spēlētāja neierašanās apstākļus, var izlemt par zaudējuma nepiešķiršanu.

Tiesnesis pirms vai pēc izlozes sacensību nolikumā norāda konkrētās vecuma grupas spēļu sākumu. Izlozi un spēļu sākumu ir jāpublicē ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sacensībām līdz plkst.14:00.

C. Apģērbs un inventārs
Ikvienam spēlētājam/ai spēles laikā ir jāģērbjas un jāuzvedas atbilstoši tenisa ētikas noteikumiem, t.i. jāvalkā tīrs, atbilstošs un piemērots tenisa apģērbs.
Spēlētājiem, kas neievēro šos noteikumus, sacensību galvenais tiesnesis, asistents vai paaugstinājuma tiesnesis(ja tāds ir), var likt nomainīt apģērbu pret atbilstošu. Ja spēlētājs/a atsakās pildīt šos noteikumus, viņu var izslēgt no sacensībām.

C.1.Nepieņemams apģērbs
Spēles, kā arī iesildīšanās laikā pirms spēles, uz laukuma nedrīkst atrasties sekojošā apģērbā - sporta kreklos (bezročos) un T-kreklos bez ražotāja identifikācijas zīmes (logo), apspīlētās biksēs/šortos, kokvilnas kreklos ar garām/īsām, pogājamām piedurknēm (pletkrekli), vai jebkurā citā neatbilstošā apģērbā.

C.2. Apavi
Spēlētājiem kā piemērotākie ir jāvalkā tenisa apavi. Apavi nedrīkst bojāt tenisa kortu ne spēles, ne treniņu laikā. Tenisa korta bojājums var būt gan redzams, gan fizisks - kurpju zoļu nospiedums, kas atstāj bojājumus. Sacensību galvenais tiesnesis var pieņemt lēmumu par apavu nepiemērotību tenisa laukumam un var likt spēlētājam nomainīt apavus.

Tenisita kortu apavi. Spēlētājiem, spēlējot uz tenisita kortiem, ir jābūt apaviem, kas paredzēti tenisita kortam vai granulu klājumam. Sacensību galvenais tiesnesis var noteikt, ka konkrēto tenisa apavu zoles neatbilst noteiktiem standartiem.

C.3. Dubultspēles apģērbs
Dubultspēļu dalībniekiem - spēlētājiem, kuri spēlē vienā komandā, ir jāģērbjas līdzīgas krāsas apģērbā.

C.4. Reklāma uz apģērba (šī noteikuma ievērošana U10 tenisā nav obligāta)
Uz spēlētāju apģērba un raketēm spēles laikā nedrīkst atrasties reklāmas, izņemot:

C.4.1.Uz krekla, džempera, jakas, piedurknes:
Ir atļauta viena (1) reklāma (kas nav ražotāja radīta) uz vienas no piedurknēm, kas nav lielāka par 19.5 cm2, plus viena (1) ražotāja reklāma (logo) uz vienas no piedurknēm, kas nav lielāka par 52 cm2.
Ir atļautas divas (2) reklāmas (kas nav ražotāja radītas) krekla augšpusē, katra līdz 19.5 cm2 izmērā, tās var tikt izvietotas apģērba priekšpusē.
Apkaklīte, krekla priekšpuse un aizmugure.
Kopsummā var tikt izvietotas divas (2) ražotāja reklāmas (logo), katrai no tām nepārsniedzot 13 cm2 vai viena (1) ražotāja reklāma (logo), kas nepārsniedz 26 cm2.

C.4.2. Uz šortiem/svārkiem
Var tikt izvietotas divas (2) ražotāja reklāmas(logo), kuras nav lielākas par 13 cm2 vai viena (1), kura nepārsniedz 26 cm2.

C.4.3. Uz raketes
Atļauta ražotāja reklāma uz raketes un stīgām

C.4.4. Uz cepures, galvas apsēja
Var izvietot vienu (1) reklāmu 13 cm2 izmērā.

C.4.5. Uz iesildīšanās apģērbs
Pirms spēles spēlētāji var atrasties uz laukuma iesildīšanās apģērbā, kā arī var spēlēt šajā apģērbā, ja sacensību galvenais tiesnesis to ir atļāvis.

D. Laika limita pārkāpšana/spēles vilcināšana
Pēc iesildīšanās laika beigām, spēle jāsāk bez vilcināšanās, spēlētājam nav atļauts bez iemesla vilcināt spēli.

No brīža, kad punkta izspēle ir beigusies, var paiet ne vairāk kā divdesmit(20) sekundes līdz nākamā izspēles punkta pirmajai servei. Ja pirmā serve ir tīklā vai ārpus serves laukuma, uzreiz, bez laika vilcināšanas, ir jāseko otrajai servei.

Mainot laukuma puses, ir noteikts laika limits - tas ir deviņdesmit(90) sekundes no brīža, kad pēdējā punkta izspēle ir beigusies un sākas nākošā punkta izspēles pirmā serve. Taču pēc katra seta pirmā geima, kā arī tie-break laikā, puses ir jāmaina bez atpūtas pauzes.

Pēc katra seta, neskatoties uz rezultātu, starp setiem ir pauze 120(viens simts divdesmit) sekundes kopš brīža, kad pēdējā punkta izspēle ir beigusies līdz nākošā seta pirmā punkta izspēles pirmajai servei.

Ja sets beidzas pie pāra skaita geimiem, spēlētāji starp setiem puses nemaina. Puses tiek mainītas tikai pēc nākošā seta pirmā geima.

Serves pieņēmējam ir jābūt gatavam punkta izspēlei, kas nozīmē būt gatavam serves pieņemšanai brīdī, kad pretinieks ir gatavs servēt.

Pirmais šīs sadaļas pārkāpums tiek sodīts kā laika limita brīdinājums un katrs nākošais pārkāpums tiek ieskaitīts kā laika limita pārkāpums, par kuru tiek piešķirti soda punkti pēc LTS U10 tenisa soda punktu sistēmas.

Ja laika limita pārkāpums ir saistīts ar medicīniska rakstura nosacījumiem, par atteikšanos spēlēt vai laicīgu neatgriešanos uz korta noteiktā laika limita robežās, tad tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu sistēmas.

E. Nepiedienīgu izteikumu lietošana.
Spēlētājiem nedrīkst lietot nepiedienīgus izteikumus sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums notiek spēles laikā (tai skaitā iesildīšanās laikā), spēlētājs saņem sodu pēc LTS sodu punktu sistēmas.

Gadījumos, ja tiek lietoti nepiemēroti un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir klaji agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

Lai šie noteikumi būtu saprotami, nepiedienīgu izteikumu lietošana, šajā gadījumā nozīmē skaidri pateiktu vispār saprotošu, taču aizskarošu vārdu lietošana tādā skaļumā, lai to varētu sadzirdēt gan skatītāji, gan pretinieks gan korta pārraugs.

F. Nepiedienīgu žestu lietošana
Sacensību vietā spēlētājiem nav atļauts lietot nepiedienīgus žestus. Ja šādi pārkāpumi tiek konstatēti spēles laikā (tai skaitā iesildīšanās pirms spēles), spēlētājam tiek piešķirts sods, saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu.

Gadījumos, ja tiek lietoti nepiedienīgi un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir klaji agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Agresīva uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

Lai šie noteikumi būtu saprotami, nepiedienīgu žestu lietošana, šajā gadījumā nozīmē vispār saprotošu aizskarošu žestu rādīšana ar rokām vai/un ar raketi, bumbām un šiem žestiem ir aizskaroša nozīme.

G. Mutisks apvainojums/aizskārums
Spēlētājiem nav atļauts mutiski aizskart jebkuru sacensību pārstāvi, pretinieku, skatītāju, atbalstītāju vai jebkuru personu sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts spēles (kā arī iesildīšanās) laikā, spēlētājam tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu sistēmas.

Gadījumos, ja tiek lietoti nepiemēroti un aizskaroši vārdi, kas pasliktina sacensību gaisotni vai ir klaji agresīvi, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Agresīva uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

Lai šie noteikumi būtu saprotami, mutisks apvainojums/aizskārums šajā gadījumā nozīmē apgalvojumu par sacensību pārstāvi, pretinieku, atbalstītāju, skatītāju vai jebkuru citu personu, kas norāda par spēlētāja slikto nodomu aizskart personu vai pazemot to.

H. Fizisks aizskārums
Spēlētājiem nav atļauts fiziski aizskart jebkuru sacensību pārstāvi, pretinieku, skatītāju vai jebkuru personu sacensību norises vietā. Ja šāds pārkāpums tiek konstatēts spēles (kā arī iesildīšanās) laikā, spēlētājam tiek piešķirti soda punkti pēc LTS soda punktu sistēmas.

Gadījumos, ja tiek lietots fizisks spēks, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Agresīva uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

Lai šie noteikumi būtu saprotami, fizisks aizskārums, šajā gadījumā nozīmē neatļautu sacensību pārstāvja, pretinieka, atbalstītāju, skatītāja vai jebkuras citas personas nesankcionētu (neatļautu) fizisku aizskārumu.

I. Neatbilstoša bumbu izmantošana
Sacensību norises vietā spēlētājiem nav atļauts mest, sist bumbu ar spēku, dusmām, apdraudot apkārtējos, izņemot, ja tas notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā un ir tieši saistīts ar bumbas atsišanu konkrētā punkta izspēlē. Ja šādi pārkāpumi notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, tie ir sodāmi pēc LTS soda punktu sistēmas.

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu "Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

Lai šie noteikumi būtu saprotami, neatbilstoša bumbu izmantošana, šajā gadījumā nozīmē tīšuprāt vai neapdomīgi izsistu bumbu ārpus korta, tīšuprāt vai neapdomīgi sistu bumbu korta robežās, kā arī nevērīgi sistu bumbu, neapzinoties iespējamās sekas pēc tās piezemēšanās.

J. Rakešu vai inventāra nepiemērota izmantošana
Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

Lai šie noteikumi būtu saprotami, bumbu, rakešu vai cita inventāra nepiemērota izmantošana, šajā gadījumā nozīmē tīšu un vardarbīgu raketes vai inventāra bojāšanu, salaušanu vai tīšu un vardarbīgu attieksmi pret tīklu, kortu, pret tiesnešu paaugstinājuma krēslu vai citu inventāru, lai izpaustu savas dusmas un neapmierinātību.

K. Treneri un padomu došana spēlētājiem
Spēlētājam spēles un spēles iesildīšanās laikā, nav atļauts jebkādos veidos komunicēt (ar žestiem, mutiski) ar treneri. Komunikācija ar treneri (tai skaitā radiniekiem, komandas locekļiem) tiek uzskatīta par padomu došanu spēlētājam.

Spēlētājiem ir jānorāda treneriem, lai tie nelietotu sacensību norises vietā:
Nepiedienīgus izteikumus;
Nepiedienīgus žestus;
Mutisku apvainojumu/aizskārumu pret sacensību pārstāvjiem, pretinieku, skatītājiem, jebkuru citu personu sacensību norises vietā;
Fizisku aizskārumu pret sacensību pārstāvjiem, pretinieku, skatītājiem, jebkuru citu personu sacensību norises vietā;

Tāpat spēlētājam ir jāattur treneris no jebkādas publiskas informācijas/apgalvojuma paziņošanas, sacensību norises vietā, kura var tikt uzskatīta par nepatiesu, maldinošu, neizdevīgu sacensībām vai tiesnešiem.

Sods par katru šīs sadaļas pārkāpumu ir 3 (trīs) soda punkti par katru pārkāpumu.
Papildus, ja šāds pārkāpums notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, spēlētājs tiek sodīts saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu (skat. LTS sacensību noteikumi un kārtība).

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi un sacensību galvenais tiesnesis var aizliegt trenerim atrasties sacensību norises vietā konkrētās spēles laikā. Ja treneris neatstāj sacensību norises vietu, sacensību galvenais tiesnesis var izslēgt spēlētāju no sacensībām.Lai šie noteikumi būtu saprotami, treneris nozīmē jebkuru spēlētāja pārstāvi un/vai radinieku.

L. Nesportiska uzvedība
Spēlētājam jāuzvedas kā sportistam un jāizrāda pienācīga cieņa gan sacensību organizatoriem, gan tiesnešiem, pretiniekiem, skatītājiem un citiem apkārtējiem. Ja šādi pārkāpumi notiek spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā, tie ir sodāmi pēc LTS soda punktu sistēmas.Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.Lai šie noteikumi būtu saprotami, nesportiska uzvedība nozīmē spēlētāja jebkura slikta uzvedība, kas skaidri norāda uz neatbilstošu, nesportisku uzvedību, bet nav minēta šajos noteikumos.Papildus, nesportiska uzvedība ietver, bet neaprobežojas ar jebkura veida publiskas informācijas/apgalvojuma paziņošanas, apstiprināšanas sacensību norises vietā, kura var tikt uzskatīta par nepatiesu, maldinošu, neizdevīgu sacensībām vai tiesnešiem.

M. Maksimāla atdeve sacensībās

Spēlētājam jācenšas parādīt sevi no labākās puses gan uzvarot, gan zaudējot sacensībās.

Neievērojot šo noteikumu, sacensību galvenajam tiesnesim, ir tiesības sodīt spēlētāju pēc LTS soda punktu sistēmas.

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

N. Korta pamešana
Spēlētājam nav tiesību atstāt kortu spēles (tai skaitā iesildīšanās) laikā bez sacensību galvenā tiesneša vai paaugstinājuma tiesneša atļaujas. Spēlētāju, kurš neievēro šo noteikumu, sacensību galvenais tiesnesis var sodīt ar sodu „Spēles zaudējums".

O. Nespēja pabeigt spēli
Spēlētājam iesāktā spēle ir jāpabeidz, ja vien tam nav attaisnojošs iemesls. Spēlētājam, kurš neievēro šo noteikumu, sacensību galvenais tiesnesis ieskaita zaudējumu.

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

P. Ceremonijas, pasākumi
Ja notiek sacensību noslēgums, vai jebkādi citi pasākumi/ceremonijas, saistībā ar sacensībām, spēlētājam, kurš ir piedalījies finālā vai par godalgotu vietu, ir pienākums tajās piedalīties, ja vien tam nav attaisnojošs iemesls, kas saskaņots ar galveno tiesnesi, tajās nepiedalīties.

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

R. Preses konferences
Spēlētājam vai komandai 30(trīsdesmit) minūšu laikā pēc spēles ir jāierodas uz preses konferenci, vienalga vai spēle ir vinnēta vai zaudēta, ja vien tam nav traumas vai fiziski nespēj ierasties vai arī sacensību galvenais tiesnesis attaisnojošu iemeslu dēļ ir nolēmis savādāk.

Gadījumos, ja notiek šāda veida pārkāpumi, kas pasliktina sacensību gaisotni, tad jebkurš no šīs sadaļas pārkāpumiem var tikt uzskatīts par lielāko pārkāpumu „Kaitinoša uzvedība" un tam var tikt piemēroti papildus sodi.

S. Soda punktu piešķiršanas secība spēles laikā:
Par pārkāpumiem piešķirto soda punktu piešķiršanas secība ir sekojoša:

Pirmais pārkāpums - brīdinājums
Otrais pārkāpums - punktu piešķir pretiniekam
Trešais un katrs nākošais pārkāpums - geima sods vai punkta sods (pie "tie break" sistēmas)

Sacensību galvenais tiesnesis pēc trešā noteikuma pārkāpuma var noteikt vai katrs nākošais pārkāpums būs par iemeslu, lai izslēgtu spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu.

T.Izslēgšana no spēles un zaudējuma ieskaitīšana
Sacensību galvenais tiesnesis var izslēgt spēlētāju no spēles un ieskaitīt tam zaudējumu par kādu vienu pārkāpumu vai saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu.

Visos izslēgšanas no spēles un zaudējuma ieskaitīšanas gadījumos sacensību galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

Jebkurš spēlētājs, kurš ir izslēgts no spēles un tam ir ieskaitīts zaudējums, var tikt izslēgts no citiem šo sacensību organizatora pasākumiem, izņemot, ja ir pārkāpti precizitātes vai apģērba noteikumi, kas noteikti 3.nodaļā vai medicīniska rakstura iemeslu dēļ, vai, ja dubultspēles partneris, saskaņā ar uzvedības noteikumiem, ir izslēgts no spēles.

U. Dubultspēles
Brīdinājums/soda punkts/geima sods/izslēgšana no spēles atsevišķam spēlētājam, tiek novērtēts kā visas komandas sods.

V. Lēmums un sods
Sacensību galvenajam tiesnesim ir jāanalizē spēlētāju uzvedība un jāprotukolē pārkāpumi sacensību norises vietā un jāizlemj vai ir iestājies pārkāpums saskaņā ar LTS soda punktu sistēmu. Par saņemtajiem soda punktiem spēlētājam tiek izteikts mutisks paziņojums un piešķirtie soda punkti tiek publicēti Rezultātu sadaļā un uz e-pastu tiks nosūtīts ziņojums par iegūtajiem soda punktiem. Šie sodi attiecas uz nodarījumiem, kas bijuši arī ārpus laukuma.

Z. Apelācijas sūdzības
Jebkuram spēlētājam, kam ir piešķirti soda punkti sacensībās, ir tiesības rakstiski griezties pie Latvijas U10tenisa komisijas un lūgt atcelt piešķirto sodu. Apelācijas sūdzībai jābūt iesniegtai rakstiski un nosūtītai uz e-pastu info@tenisaskola.lv četrpadsmit (14) dienu laikā pēc soda piešķiršanas.

Pie apelācijas sūdzības jāpievieno spēlētāja konkrēto apstākļu redzējums (izklāsts) kā arī jebkuras liecības, kuras spēlētājs var iesniegt.

Pēc šādas apelācijas sūdzības saņemšanas, U10 tenisa komisija izanalizē konkrētās lietas apstākļus un nolemj par sacensību galvenā tiesneša lēmuma atstāšanu spēkā, daļēju vai pilnīgu atcelšanu.

Gadījumā, ja lēmums tiek pilnībā vai daļēji atcelts, soda punkti tiek dzēsti arī no spēlētāja profila.

3.nodaļa - LTS SODA PUNKTU SISTĒMA

Latvijas tenisa savienība (LTS) ir izstrādājusi soda punktu sistēmu, balstoties uz ITF un Tennis Europe pieredzi, to piemērojot Latvijas apstākļiem. U10 tenisa skomisija šos punktus ir pielāgojusi u10 tenisam.

1. Vispārējie noteikumi:

Viena kalendārā gada laikā spēlētāja/s var sakrāt līdz 10 soda punktiem, par kuriem viņa/š nesaņem diskvalifikāciju.
Ja spēlētāja/s ir sakrājis 10 soda punktus un vairāk, tad spēlētāja/s tiek diskvalificēts no iespējas piedalīties visa veida LTS sacensībās uz nākošām 60 dienām sākot ar sacensību datumu kurā tika sasniegti 10 soda punkti.

Pēc diskvalifikācijas kalendārā mēneša beigām sakrātie 10 soda punkti dzēšas;
Ja spēlētājai/m uz kalendārā mēneša sākuma ir bijuši 12 soda punkti, tad pēc diskvalifikācijas mēneša beigām dzēšas tikai 10 soda punkti, atlikušie 2 soda punkti saglabājas līdz attiecīgā kalendārā gada beigām, kad soda punkti saņemti.
Katra/s spēlētāja/s uzkrātie soda punkti parādīsies U10teniss.lv mājas lapas sadaļā - Rezultāti, apakšsadaļā "Soda punkti un diskvalifikācijas", šī informācija būs publiski pieejama. Kā arī soda punkti būs redzami pie sacensību rezultātu uzskaites katra bērna profilā uzspiežot uz "bumbas" simbola. Programmas sistēma automātiski uz e-meilu izsūtīs ziņu par saņemtajiem soda punktiem, līdz ko galvenais tiesnesis ievedīs sacensību rezultātus. Ja galvenais tiesnesis elektroniski pārtaisa jau iepriekš izveidotās tabulas, tad dalībniekam ziņa par soda punktiem par atteikšanos no sacensībām tiks nosūtīta ātrāk nekā tiks ievadīti sacensību rezultāti.

2. Atteikšanās no sacensībām.

U10 tenisā spēlētājam ir tiesības atteikties no vienām sacensībām viena kalendārā gada laikā pēc konkrētās sacensībās veiktās izlozes, nesaņemot par to soda punktus. Atteikšanās nozīmē - turnīra galvenā tiesneša informēšana pirms savas pirmās spēles sākuma par neierašanos. Šajos gadījumos nav nepieciešama ārsta zīme. Neierašanās uz sacensībām, bez galvenā tiesneša informēšanas, tiek traktēta kā neierašanās, par kuru tiek piešķirti soda punkti.

1. Ja spēlētājs atsakās no turnīra elektroniski līdz izlozei - 0 soda punkti
2. Ja spēlētājs atsakās (sms un zvana veidā informējot galveno tiesnesi) no turnīra
pēc izlozes veikšanas sakarā ar veselības problēmām pirmo reizi kalendārā
gada laikā - 0 soda punkti (ārsta zīme nav obligāta). Šie soda punkti neanulējas kaut arī tiek uzrādīta ārsta zīme.
3. Ja spēlētājs atsakās (sms un zvana veidā informējot galveno tiesnesi) no turnīra
pēc izlozes veikšanas sakarā ar veselības problēmām otro reizi kalendārā
gada laikā - 5 soda punkti. Ja uz meilu info@u10teniss.lv piecu darba dienu laikā tiks atsūtīta nofotogrāfēta vai noskanēta ārsta izziņa, tad 5 soda punkti no spēlētāja profila tiks anulēti.
4. Ja spēlētājs neierodas uz sacensībām (no show) par to nebrīdinot
galveno tiesnesi - 6 soda punkti. Šie punkti netiek anulēti.
5. Par piedalīšanos vienlaicīgi divos turnīros - 6 soda punkti (nevar piedalīties vienlaicīgi divos turnīros tai skaitā 2 vecuma grupās, piemēram, U10 un U12 vecuma grupā).

3. Tiesnesim ir tiesības piešķirt soda punktus arī spēles laikā.
Spēles laikā piešķirtie soda punkti tiek pieskaitīti klāt pie kopējas soda piešķiršanas sistēmas.
1. Brīdinājums + punkta noņemšana - 1 soda punkts;
2. Brīdinājums + geima noņemšana (Tie break-2 punkta noņemšana) - 2 soda punkti;
3. Atkārtots brīdinājums + geima vai 2 punktu noņemšana spēlē + 1 soda punkts;
4. Diskvalifikācija no spēles + 1 soda punkts;
5. Diskvalifikācija no sacensībām - 6 soda punkti (t.sk. par pārkāpumiem ārpus tenisa laukuma);
6. Spēlētājs neieradās uz spēli - 5 soda punkti

Pēc notikušā turnīra galvenais tiesnesis aizpilda turnīra veidlapu un nosūta to LTS, tajā norāda visu turnīra laikā spēlējušo spēlētāju sakrātos soda punktus, kā arī apraksta konkrētās situācijas, kurās soda punkti tika piešķirti. LTS šo informāciju apkopo un ievada pie katra spēlētāja.

Galvenajam tiesnesim ir tiesības neziņot par vienīgo brīdinājumu spēlē, ja viņš uzskata, ka pārkāpums ir bijis nebūtisks.

Šie noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 15.februāri un ir saistoši visiem spēlētājiem, organizatoriem, treneriem, kā arī jebkurai personai, kas saistīta ar šajos noteikumos aprakstītajām situācijām. Noteikumi var tikt koriģēti, tāpēc pēdējo korekciju datumu var skatīt šīs sadaļas augšpusē pie virsraksta.

 

 

 

lts lts lts


Mūs atbalsta

lg seb Wilson Milzu Venden Igate Food Union vs lok lsfp